room304


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Aquest perfil de Minecraft té 1 solicitud d'amistat pendent.
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"room304"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"room304"}