So75


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇦Saudi Arabia
  • Comptes
  • ImNotHashim#8801
Servidors preferits (3)
Aparences (22)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"So75"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"So75"}