Riyadh1234


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Comptes
Servidors preferits (2)
Aparences (11)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Riyadh1234"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Riyadh1234"}