Clap_man0202


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (1)
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Clap_man0202"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Clap_man0202"}