Azaa_Boh


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇷Argentina
  • Comptes
  • I_HavE_[ N◌]_HearT#2063
Aparences (6)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Azaa_Boh"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Azaa_Boh"}