ALTWZF


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇬Uganda
  • Comptes
  • J'ai le Bac Fils De Pute #0000
Aparences (12)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ALTWZF"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ALTWZF"}