3OOkills


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Comptes
Servidors preferits (5)
Aquest perfil de Minecraft té 26 solicituds d'amistat pendents.
Aparences (12)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"3OOkills"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"3OOkills"}