00Angelica00


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
  • Comptes
  • Emma Anderson#6225
Servidors preferits (4)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"00Angelica00"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"00Angelica00"}